sl
hr

O projektu

Krepitev medgeneracijske pomoči na ravni lokalnih skupnosti - Medgen borza


Naslov projekta KREPITEV MEDGENERACIJSKE POMOČI NA RAVNI LOKALNIH SKUPNOSTI
Akronim MEDGEN BORZA
Prednostna naloga Gospodarski in socialni razvoj
Organizacija vodilnega partnerja Občina Loška dolina – lokalna samoupravna skupnost
Država vodilnega partnerja Slovenija
Organizacije partnerjev Občina Rečica ob Savinji, Mesto Prelog, Mesto Ludbreg, Inštitut Antona Trstenjaka
Vključene regije Slovenija: Notranjsko-kraška regija, Savinjska Regija, Osrednjeslovenska regija
Hrvaška: Međimurska županija, Varaždinska županija
Datum začetka – datum konca 1.3.2014 – 17.6.2015
Skupna vrednost operacije  915.844,48 €
Zahtevani znesek IPA 774.500,97 €


  

Ozadje projekta


Na celotnem obravnavanem območju Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija Hrvaška IPA 2007-2013 je mogoče zaznati demografski trend upadanja števila prebivalcev in staranja prebivalstva. Demografski trendi so nekoliko ugodnejši v mestnih središčih, kjer število prebivalcev narašča, vendar na račun priseljevanja prebivalstva iz ruralnih območij. Odseljujejo se predvsem mladi, ki v mestnih središčih iščejo zaposlitev. Ti trendi negativno vplivajo na razvoj obmejnih ruralnih območij in slabijo lokalne razvojne potenciale.

Vse projekcije rasti prebivalstva v Republiki Sloveniji in Hrvaški nakazujejo, da se bo trend staranja prebivalstva in upadanja rodnosti prebivalstva nadaljeval tudi v prihodnje.

Zaradi vse večjih razlik v številčni zastopanosti posameznih generacij je vse bolj opazno nepoznavanje mlajših in starejših generacij. Razlike se pojavljajo v znanju in vrednotah in pomenijo vse večji prepad med generacijami, hkrati pa zavirajo pretok znanja, ki bi lahko obogatil ene in druge, izboljšal življenjske pogoje v lokalnih skupnostih ter tako prispeval h krepitvi lokalnih razvojnih potencialov.

Težave se kažejo predvsem v vse večji socialni izključenosti tako starejših kot tudi mladih in vse manjši povezanosti med generacijami, kar lahko vodi v konflikte med generacijami. Poleg tega je treba izpostaviti še dejstvo, da se lokalne skupnosti zaradi staranja prebivalstva soočajo z dodatnimi problemi povečanja potreb za oskrbo in nego starejših.

Skupen problem vseh območij, tako na slovenski kot tudi hrvaški strani je tudi premajhna ozaveščenost prebivalstva o pomembnosti medgeneracijske solidarnosti, pomenu vseživljenjskega učenja ter negativnih učinkih socialne in družbene izključenosti predvsem starejših.


Z izvedbo obravnavanega projekta se kažejo priložnosti za odpravo oz. omilitev teh težav z vzpostavitvijo t. i. medgeneracijskih središč (MS), ki zagotavljajo standardizirane programe za sožitje generacij, aktivno preživljanje prostega časa starejših in mladih, kakovostno staranje in vseživljenjsko učenje. Po besedah dr. Ramovša sta temeljna elementa medgeneracijskega načela skupinska samopomoč pri zadovoljevanju potreb in reševanju težav ter osebno in družbeno organizirana solidarnost.

V ta namen bosta v okviru projekta MEDGEN BORZA, v okviru funkcionalne vzpostavitve medgeneracijskih središč oblikovani aktivnosti: MEDGENERACIJSKI E-BAZAR in PROSTI ČAS:

  • Prva služi kot nekakšna tržnica brezplačnih in prostovoljnih storitev, ki jih posamezniki vseh starostnih skupin nudijo ljudem v lokalni skupnosti. Tako se ustvarjajo priložnosti aktivnega medgeneracijskega sodelovanja ter razvoja in spodbujanja osebne in skupinske samopomoči in solidarnosti.

  • Druga (PROSTI ČAS) pa zagotavlja organizirano preživljanje prostega časa v MS in prav tako prispeva k proaktivnemu vključevanju socialno izključenih skupin v družbeno življenje, spodbuja aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa.

Raziskave kažejo, da je številne ostarele osebe strah, da bi znanja, modrosti in veščine, ki jih imajo, odšle v pozabo. V preteklosti so se ta znanja v okviru razširjene družine prenašala iz roda v rod, dandanes pa oblike razširjene družine skoraj ni več in s tem se zmanjšuje možnost prenosa znanj med generacijami. V ta namen je v okviru projekta vzpostavljena aktivnost ODTIS DEDIŠČINE, ki omogoča s pomočjo sodobne tehnologije avdio-vizualen zapis znanj in veščin starejših ter ohranjanje le-teh, hkrati pa s prenosom znanj (tradicionalna znanja-sodobna tehnologija) povezuje generacija in ustvarja medgeneracijsko sožitje.
Izvedba projekta nudi tudi priložnosti za razvoj komunikacije in oblik sodelovanja med generacijami. V ta namen je v okviru projekta organizirana aktivnost usposabljanja, namenjena izobraževanju in usposabljanju ljudi o sodobni medgeneracijski komunikaciji ter o komunikaciji s posameznimi socialno izključenimi skupinami. Vzpostavitev MS na lokalni ravni vključuje tudi aktivnost oskrbe starejšega prebivalstva, ki je neločljivo povezana s krepitvijo solidarnosti med generacijami ter nudi priložnost za zbliževanje vseh starostnih skupin pri razvoju socialne mreže, ki bo temeljila na načelih samopomoči, solidarnosti in univerzalne odgovornosti.

Z izvedbo teh aktivnosti bodo negativni vplivi staranja prebivalstva na obravnavanem območju manjši, vzpostavljeni bodo pogoji za krepitev socialne kohezije, območje, kjer bodo potekale projektne aktivnosti pa bo postalo bolj privlačno za bivanje. V okviru projekta bodo izvedene tudi aktivnosti informiranja širše javnosti o aktivnostih projekta, možnostih vključevanja v projekt ter rezultatih projekta. S temi aktivnostmi bo projekt zagotavljal boljšo družbeno ozaveščenost o problematiki staranja prebivalstva ter o prednostih in priložnostih, ki jih prinaša medgeneracijska solidarnost.

Ciljne skupine:


Prebivalci projektnega območja. Neposredne ciljne skupine so vsi prebivalci območja občin Loška dolina, Rečica ob Savinji, Prelog in Ludbreg, predvsem z vidika dviga njihove ozaveščenosti o resnosti problema aktualnih sprememb starostne strukture prebivalstva, vse večje socialne izključenosti mladih in starejših prebivalcev ter pomanjkanja oblik formalnega in neformalnega prenosa znanj, veščin in navad med generacijami.

Kljub temu pa je projekt usmerjen predvsem v:

• Starejše ljudi,
• Otroke in mladino,
• Ostale socialno izključene osebe

Pomemben del projekta predstavlja tudi usmeritev lokalne politike in strategij v smeri medgeneracijsko prijaznega območja.

Po zaključku projekta bodo organizatorji mreže vodili in organizirali medgeneracijske programe na projektnem območju ter povezovali posamezne akterje na področju medgeneracijskega dialoga, interesna združenja, nevladne organizacije in osebe javnega prava.

Namen je, da služijo kot povezovalne točke med predvidenimi projektnimi aktivnostmi in populacijo projektnega območja, saj posedujejo velik socialni kapital v obliki prostovoljstva in samo-organizacijskih zmogljivosti in so temeljnega pomena za uspešno izvedbo projekta.

V to ciljno skupino spadajo predvsem športna, kulturna, turistična, gasilska društva, društva upokojencev, društva prijateljev mladine, mladinske in študentske organizacije, društva za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, invalidska društva, socialna društva, NVO, ter javne institucije, kot so lokalni/regionalni vzgojno-izobraževalni zavodi, zdravstveni zavodi, CSD, idr.

Video spot o projektu:
odtis dediscine
N;
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke